Historie školy

Historie školství ve Voticích sahá až do 15. století. Tehdy si vrchnostenské rodiny najímali soukromé učitele. Ostatním se však příliš vzdělávání nedostávalo.

V 17. století většina škol následkem veliké bídy přestala fungovat, a tak se děti vzdělávaly soukromě za pomoci vojáků,řemeslníků nebo i babiček. Děti se tenkrát učily číst, psát a trošku i počítat.

První votická škola byla jednotřídní a navštěvovaly ji děti ve věku 6-12 let. Do školy chodily převážně v zimě, kdy jich tam bývalo i více než sto. Oproti tomu v létě zela škola prázdnotou, neboť děti musely pomáhat v hospodářství. Tenkrát se psalo ještě švabachem(druh písma) písátky na břidlicové tabulky. Starší žáci směli psát husími brky, které si museli sami obstarat. Psali jimi na konopný papír.Brka namáčeli do inkoustu, který pan učitel vyráběl z duběnek a děti si ho nosily v lahvičkách přivázaných na knoflíku u kabátu. Do školy si nosily také pruty, kterými je pan učitel při neposlušnosti nebo nedbalosti trestal.

V 16. století se vyučovalo v místě dnešního tržiště. Poté v blízkosti fary, kde byla dřevěná škola. Do konce 18. století měla dvě třídy.

V roce 1815 byla stará dřevěná škola zbourána a započata stavba nové, tentokrát již zděné školy a na přechodnou dobu se učilo na radnici. Učebny byly tehdy vybaveny velice skromně. Byla zde černá tabule na stojanu, černý stolek se zásuvkou, židle a zamykací skříňka na zdi, kde byly mimo učebnic pro chudé žáky umístěny též bílá a černá kniha. Bílá pro zapisování pilných žáků a černá pro uličníky a provinilce. Děti byly tehdy ponejvíce trestány za nedbalost v učení, neposlušnost nebo „maškarní strojení“.

V roce 1860 přibyla ke stávajícím dvěma třídám třída třetí, která byla umístěna do pronajaté světnice v tenkrát přízemním domku naproti nynější škole.

V roce 1871 už byla škola čtyřtřídní a čtvrtá třída byla v zámku vedle pivovaru. Přechodně zde byla i třetí třída. Pak byly obě přestěhovány do zrušeného hostince.

Rok 1876 byl rokem rozdělení čtvrté třídy na dívčí a chlapeckou a vzniku páté třídy s pobočkou. Škola měla tedy už 7 tříd umístěných různě po městě.

15.7.1880 byl položen základní kámen obecné školy v Pražské ulici. Je na něm letopočet a je umístěn v jižním rohu. Jednalo se také o vzniku měšťanské školy, ale situace se zatím nejevila příliš příznivě.

2.3.1898 byla stavba měšťanské školy zahájena a dokončena 7.10.1899.Během 1.světové války většina dětí v důsledku nedostatku pracovních sil zůstávala doma, aby pomáhaly v hospodářství. Mnohé z nich trpěly podvýživou a rozšířily se také zarděnky, plané neštovice nebo španělská chřipka.

V roce 1918 měla obecná škola 300 dětí a měšťanská 200 dětí.

23.12.1919 se ve škole rozsvítily první žárovky.

Za 2. světové války se učilo také na radnici a dvě třídy byly přemístěny do školy v Arnoštovicích.

V roce 1953 byla škola povýšena na jedenáctiletou střední školu, kde bylo možné skládat i maturitní zkoušku. Poslední maturity zde proběhly v roce 1965, kdy maturitu skládalo 35 žáků. Celkem na votické škole během těchto let odmaturovalo 299 žáků.

V roce 1960 vznikla přístavba s novými třídami, kotelnou, tělocvičnou a školní kuchyní s jídelnou. Roku 1990 byla postavena nová školní kuchyně a jídelna.

V roce 2016 vznikla splynutím mateřské a základní školy ve Voticích nová organizace – Základní škola a Mateřská škola Votice, příspěvková organizace.