o škole

 

Základní škola a Mateřská škola Votice, příspěvková organizace vznikla v roce 2016 splynutím mateřské a základní školy ve Voticích.

Mateřská škole je sedmitřídní s kapacitou 177 dětí (více informací na www.msvotice.cz).

Základní školu navštěvuje téměř 600 žáků, jsou rozděleni do 16 tříd prvního stupně a 11 tříd druhého stupně.

Žáci pracují podle pravidelně hodnoceného a inovovaného školního vzdělávacího programu. Kromě základních předmětů nabízí školní vzdělávací program nabídku volitelných předmětů s humanitním, přírodovědným a sportovním zaměřením. Všichni žáci školy se učí od prvního ročníku anglický jazyk a dále si od sedmého ročníku volí německý nebo ruský jazyk. Pravidelná péče je věnována žákům se speciálními vzdělávacími potřebami i žákům mimořádně nadaným.

Žáci jsou vyučováni ve 27 kmenových učebnách postupně vybavovaných moderními technologiemi.
Dále využívají odborné pracovny fyziky a chemie, zeměpisu, přírodopisu a dějepisu s interaktivními tabulemi, k dispozici je žákům cvičná kuchyň, dílny, dvě počítačové učebny a venkovní učebna. Pro sportovní aktivity slouží žákům tělocvična, gymnastický sál a školní hřiště. V celé škole jsou vytvořeny relaxační koutky pro volný čas a odpočinek.

Žáci prvního stupně mají možnost navštěvovat šest oddělení školní družiny a žáci prvního i druhého stupně dvě oddělení školního klubu.