Poskytování poradenských služeb

 

Výchovný a kariérový poradce pro 2. stupeň – Mgr. Dana Hronová

Výchovný poradce pro 1. stupeň  – Mgr. Irena Čeňková

  • věnují se výchovným problémům, problematice volby povolání, procesu integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami včetně nadaných žáků, spolupracují s ostatními pedagogy a rodiči žáků.

Školní metodik prevence sociálně patologických jevů – Mgr. Dana Hronová

  • vykonává činnosti metodické, koordinační, informační v oblasti prevence rizikového chování.

Školní speciální pedagog – Mgr. Irena Čeňková a Mgr. Jana Smutná

  • vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou péči.

Školní psycholog – Mgr. Andrea Sudová

  • vykonává činnosti konzultační, poradenské, diagnosticko-metodické a informační, pracuje se žáky, rodiči i pedagogy. Školní psycholožka usnadňuje dětem cestu školním životem a také přibližuje psychologické služby pedagogům, žákům a jejich rodičům.
  • Žáci se mohou obracet na školního psychologa: když mají problémy s učením, jsou neúspěšní, neví jak se učit, mají potíže se soustředěním, s chováním, necítí se ve třídě dobře, mají problémy se spolužáky, s některým z učitelů, trápí je tréma, strach ze zkoušení nebo prožili traumatizující zážitek.
  • Školní psycholog je k dispozici i rodičům: zkonzultuje otázky vhodného vedení dítěte s výchovnými potížemi, pomáhá správně řešit školní přípravu, případně kázeňské, výukové či rodinné problémy. Pomůže při rozhodování o případném odkladu školní docházky či volbě povolání.
  • Školní psycholog úzce spolupracuje s pedagogy: pomáhá jim zlepšit atmosféru ve třídě, pomáhá řešit výukové a výchovné problémy jednotlivých žáků, podílí se na vyhledávání nadaných žáků, poskytuje učitelům metodické vedení, spolupracuje na prevenci negativních jevů, jako např. šikana, záškoláctví, závislosti aj., případně pomáhá řešit již vzniklé patologické jevy.
  • Ke školnímu psychologovi se děti dostávají na doporučení učitele, na žádost rodičů i na základě vlastního přání. Pracuje se třídou jako kolektivem i s jednotlivými dětmi.
  • K individuální systematické práci s dítětem je nutný písemný souhlas rodičů či zákonných zástupců. Školní psycholog je nezávislý pracovník a je vázán mlčenlivostí a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.