Projekty

Rozvoj pedagogů školy Votice

 • projekt je spolufinancován Evropskou unií
 • zaměřuje se na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků,usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, spolupráci s rodiči dětí a žáků
 • realizován je od ledna 2017 do prosince 2018
 • celkové způsobilé výdaje projektu jsou 1 963 324,00 Kč

Rozvojový program mšmt - bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žákům-cizincům z třetích zemí

 • program slouží k pokrytí zvýšených nákladů souvisejících s poskytováním základního vzdělávání, zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám žáků–cizinců z třetích zemí
 • usnadní a umožní rychlejší integraci žáků
 • umožní jim poznání legislativních a společenských zákonitostí naší společnosti
 • zabezpečí rozvoj komunikativní složky, zajistí překonání sociokulturních bariér
Závěrečná zpráva programu za rok 2018

Spoluprací k profesionalitě

 • operační program OP VVV, Budování kapacit pro rozvoj škol
 • projekt je realizován Společností pro kvalitu školy v letech 2016 – 2020
 • strategickými cíli pro školu jsou:
  • sdílení příkladů dobré praxe
  • rozvoj pedagogických kompetencí pracovníků školy
  • zavedení systému formativního hodnocení pedagogů
  • budování kapacit pro trvalý rozvoj a využití vnitřních i vnějších zdrojů
  • podpora zavedení kolegiální podpory a interního mentoringu
  • systematický rozvoj pedagogů v oblasti individualizace výuky a formativního hodnocení žáků (v rámci projektu budou dle kompetenčního modelu stanoveny konkrétní cíle, které bude škola v průběhu projektu postupně naplňovat)

Effect - European Methodological Framework for Facilitating Collaborative Learning for Teachers

Hlavním cílem projektu je usnadnit a sdílet rozvoj podpory a inovativní příklady dobré praxe v oblasti učení učitelů na národní, regionální i lokální úrovni.

Specifické cíle:

 • Identifikovat inovativní přístupy při rozvoji kolaborativního učení mezi učiteli a dalšími zainteresovanými stranami.
 • Přesně vyhodnotit (prostřednictvím národní a mezinárodní analýzy) přínosy, procesy a výzvy definovaných inovativních přístupů/praxe.
 • Vytvořit evropskou metodologickou strukturu zahrnující řadu uživatelsky přívětivých zdrojů (dobrá praxe) pro inspiraci a informování tvůrců politik a učitelů.
 • Otestovat vytvořenou strukturu ve třech národních kontextech: připravit profesní rozvojové programy, které usnadní kolaborativní učení učitelů a následně je pilotovat.
 • Formulovat doporučení pro vzdělávací politiku směřující k využití metodologické struktury usnadňující kolaborativní učení učitelů.

Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost

 • MŠMT – finanční podpora z OP VK, Oblast podpory 1.3 – Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení, výše dotace 595 840 Kč
 • příjemce dotace – AV MEDIA, a.s., partner projektu – ZŠ Votice
 • financování vzdělávacích kurzů pro pedagogy a technického vybavení (notebooky, tablety)

Ve třídě spolu

 • MŠMT – Program na podporu aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování
 • výše dotace 49 900 Kč, od září do prosince spoluúčast školy
 • zapojení žáků do uceleného programu systematické primární prevence pod vedením svých třídních učitelů

Na kole i pěšky bezpečně NA ZELENOU

 • nadace Partnerství
 • výše dotace 47 500 Kč
 • zmapování okolí školy z hlediska bezpečnosti – dopravní studie – návrhy pro zvýšení bezpečnosti
 • pořízení stojanů a přístřešků na kola

Hodina pohybu navíc

 • projekt MŠMT
 • ve školní družině se žáci věnují 1x za týden pohybovým aktivitám pod vedením učitelů TV nebo trenérů

Rozvoj technických dovedností žáků

 • MŠMT – finanční podpora z OP VK, Oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání
 • výše dotace 212 481 Kč
 • školení pro učitele předmětu pracovní činnosti
 • nákup vybavení do školní dílny

Komunikujeme českým i cizím jazykem

 • MŠMT – finanční podpora z OP VK, Oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání
 • výše dotace 921 308 Kč
 • jazykový pobyt pro žáky v Anglii
 • jazykový kurz pro učitele v anglicky a německy mluvící zemi
 • čtenářské dílny a nákup knih

Zvládneme i schody – grant ORANŽOVÉ SCHODY - realizaci projektu podpořila nadace ČEZ

Velká změna se ve škole podařila díky projektu „Zvládneme i schody“, který uspěl v grantu ORANŽOVÉ SCHODY nadace ČEZ. Nadace přispěla částkou 400 000 Kč na instalaci schodišťové plošiny, která spolu s nájezdy u vchodů zajistí bezbariérový pohyb po téměř celé budově školy.

O pohár města Votice

 • Středočeský kraj – Středočeský Fond vzdělávání, sportu, volného času a primární prevence
 • výše dotace 91 400 Kč
 • financování soutěží O pohár města Votice – fotbalový turnaj a atletická všestrannost
 • opravy sportovišť a nákup drobného sportovního vybavení

Podnikáme – pomáháme aneb základy podnikání se sociálním aspektem

 • Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/54.0068
 • MŠMT – finanční podpora z OP VK, Oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání, výše dotace 300 234 Kč
 • příjemce dotace – Centrum dohody, s.r.o., partner projektu – ZŠ Votice
 • financování zájmových kroužků studentských minipodniků (Vzdělávací společnost a Cestovní a kulturní agentura pro seniory)
 • financování vybavení (4 x notebook, 2 x mobilní telefon, 2 x fotoaparát, multifunkční zařízení)

O pohár města Votice

 • Fond životního prostředí a zemědělství Středočeského kraje, výše dotace 50 000 Kč
 • zkvalitnění environmentální výchovy na škole
 • vybudování pracovny v přírodě s arboretem v areálu školy

Obědy pro děti

Mentoringem ke kvalitě

 • využití mentoringu a koučingu pedagogickými pracovníky a vedením školy, rozvoj pedagogických dovedností, zvýšení vnitřní motivace

Active english week

 • týdenní program pro žáky pod vedením rodilých mluvčích

Škola udržitelného rozvoje

 • Středočeský kraj ve spolupráci s Klubem ekologické výchovy propůjčil škole na léta 2016 – 2018 titul Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje 2. stupně
 • EUDAP – program pro žáky 6. tříd poskytuje nástroje pro práci s tématy, jako jsou sociální vlivy, životní dovednosti a drogová prevence ve stanoveném souboru dvanácti vyučovacích hodin
 • Dětská vlastivěda Mikroregionu Džbány – na území Mikroregionu Džbány budou žáci řešit v týmech problémové úlohy spojené s poznáváním minulosti obce a školy, kulturních a přírodních zajímavostí regionu, veřejného života a fungování obce, připraví program a budou hostit žáky partnerské školy a sami se vydají na návštěvu k sousedům

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem

Prezentace
 • financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR
 • zvýšení motivace a zájmu žáků ZŠ a jejich zapojení do studia přírodovědných a technických oborů
 • volnočasové aktivity žáků realizované SZEŠ Benešov (kroužek včelařství, chovatelství a kynologie, zahradnictví, mechanizační, mladý farmář, technické kreslení, chov koní a jezdectví, laboratorní cvičení biologie a chemie)

 

Projekt EU OP VK – Inovovaný ŠVP Škola pro 21. století

 • Rozumíme penězům – je uceleným programem, který základním školám umožňuje efektivně rozšířit školní vzdělávací program o problematiku finančního vzdělávání a podílet se tak na zvyšování finanční gramotnosti nejen žáků a pedagogického sboru
 • Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků se zaměřením na jejich rozvoj (společnost pro kvalitu školy)

 • Klub mladého diváka – návštěva divadelních představení pražských divadel

 • Klub mladého čtenáře – možnost nákupu knih ve škole

 • Ovoce do škol – má přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě

 • Mléko do škol – podporuje děti v konzumaci mléčných výrobků a zdravém stravování, podporuje rozvoj správných stravovacích návyků, které vydrží po celý život

 • Hasík – preventivně výchovná činnost hasičských záchranných sborů Jihomoravského, Libereckého, Plzeňského a Středočeského kraje v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva na školách

 • DABA – dopravní výchova

 • Týden knihoven

 • Kytičkový den Ligy proti rakovině

 • Srdíčkový den – Občanského sdružení Život dětem

 • Coca Cola Školský pohár – fotbalový turnaj pro žáky druhého stupně základních škol

 • McDonald´s Cup – fotbalový turnaj pro žáky prvního stupně základních škol

 • Celé Česko čte dětem a Týden knihoven – podpora čtenářské gramotnosti

 • Zdravá pětka – projekt zaměřený na podporu zdravého stravování

 • Dárkiáda – spolupráce školní družiny s Klubem seniorů

 • Dental alarm – specializuje se na výuku správné péče o dutinu ústní na školách

 • Požární ochrana očima dětí

 • Olympijský víceboj