školská rada

činnosti

Školská rada byla zřízena Městem Votice při základní škole ke dni 1. 11. 2016.

Zřizovatel rozhodl zřídit školskou radu s počtem šesti členů, dva členy jmenuje Rada města Votic, dva členy volí zákonní zástupci nezletilých žáků, dva členy pedagogičtí pracovníci.

Funkční období školské rady je tři roky a rada zasedá nejméně dvakrát ročně. 

Dle §168, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., Školská rada:

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy
  • podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy

 

Členové školské rady

Jméno Kontakt Funkce
Zuzana Tůmová zutumova@seznam.cz předsedkyně, zástupce zákonných zástupců žáků
Mgr. Jana Špačková jana.spalenkova@gmail.com místopředsedkyně, zástupce zřizovatele
Mgr. Jiří Boršovský

borsovskyj@zsvotice.cz

zástupce pedagogů
Mgr. Jaroslava Čalounová

calounovaj@zsvotice.cz

zástupce pedagogů
Ing. Alena Procházková

alenamask@seznam.cz

zástupce zákonných zástupců žáků
Mgr. Jaroslava Ptáčková

jaroslava.ptackova@votice.cz

zástupce zřizovatele